5.จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีอาณาเขตติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกาะจำนวน 1 เกาะ คือ เกาะกลาง ที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

 ขนาดและที่ตั้ง

จังหวัดฉะเชิงเทราตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 10 ลิปดา  ถึง 13 องศา 15 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 50 ลิปดา ถึง 102 องศา 1 ลิปดาตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทราจัดไว้ในเขต ภาคกลางตะวันออก หรืออยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง) ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟสายตะวันออกประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางหมายเลข 304 ประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางหมายเลข 3 ประมาณ 100 กิโลเมตรตามทางหมายเลข 34 แยกเข้าทางสายหมายเลข 314 ประมาณ 90 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 5,370.28 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ จังหวัดฉะเชิงเทรามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
– ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ     นครนายกและปราจีนบุรี
– ทิศใต้                    ติดต่อกับ     ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและอ่าวไทย
– ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ     จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี
– ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ     กรุงเทพฯ , สมุทรปราการ และปทุมธานี

สภาพทางภูมิประเทศ

สภาพ ภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ปานกลาง  เฉลี่ย  69.42  เมตร  สามารถจำแนกความแตกต่างตามความสูงของพื้นที่ เป็น  3  ลักษณะ  คือ
(1)  บริเวณที่ราบลุ่ม  แม่น้ำบางปะกงและที่ราบทั่วไป  ส่วนใหญ่จะอยู่ด้าน ตะวันตกของจังหวัด  อันประกอบไปด้วยอำเภอเมือง,  บางน้ำเปรี้ยว, บ้าน โพธิ์, บางคล้า, บางปะกง, แปลงยาว, ราชสาส์น  และบางส่วนของอำเภอพนมสาร คาม  ทั้งนี้  ใน  7  อำเภอดังกล่าว  มีแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านก่อนออกสู่อ่าว ไทย  โดยมีชายฝั่งทะเทประมาณ 12  กิโลเมตร  พื้นที่บริเวณที่ราบมีประมาณ  1.25  ล้านไร่  ประชากรส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  คือ  การทำนา  ทำสวนผลไม้ยืนต้น
(2)  บริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงและที่ราบลูกฟูกคลื่นลอน ลาด  พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบาง   ปะกง  มีความสมบูรณ์สูง  ลักษณะเป็นดิน ตะกอนทับถมมาเป็นเวลานาน  ตามแม่น้ำบางประกงไหลผ่าน  ความสูงเหนือระดับน้ำ ทะเลเฉลี่ย  4.20  เมตร  มีพื้นที่ประมาณ  360,250  ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่ เหมาะแก่การทำนา  ทำสวน  ทำไร่  และเลี้ยงสัตว์  พื้นที่จะอยู่ในเขตอำเภอ พนมสารคาม  ราชสาส์น  บางส่วนของอำเภอคลองเขื่อน  อำเภอเมือง  และอำเภอบ้าน โพธิ์
(3)  บริเวณที่ราบสูงและเขตภูเขาด้านตะวันออก  มีความสูงเฉลี่ย ระหว่าง  100 – 200  เมตร  เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา  มีป่าไม้  ต้นน้ำ ลำธาร  สภาพดินเหมาะแก่การทำไร่  พื้นที่บางส่วนเป็นดินร่วนปนทรายและดิน ลูกรัง  อยู่ในเขตอำเภอสนามชัยเขตและบางส่วนของอำเภอท่าตะเกียบ  พนามสาร คาม  และแปลงยาว  จะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  1,785  ล้านไร่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s