4.จังหวัดระยอง

 จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม มีประชากรถึง 48,926 ครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา  จากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2548 ซึ่งเป็นปีที่สำรวจ พบว่าจังหวัดระยอง มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 22,726 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 401 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ข้าวนาปรังปีเดียวกัน มีพื้นที่ปลูก 9,167 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 528 กิโลกรัมต่อไร่ รวมพื้นที่ทั้งนาปีและนาปรัง 31,893 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550 อ้างโดยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี, 2552) แต่รายงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองปี 2549 (สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง, 2550 อ้างโดยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี, 2552) พบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 37,200 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 454 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่การทำนาเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอคือ อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมือง และอำเภอแก

 ข้อมูลทั่วไป

       จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก ของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่  12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่  101-102 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 179 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดระยอง  เป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น ประกอบด้วยภูเขา เตี้ย ๆ ด้านเหนือ และ ตะวันออก เป็นที่ราบสลับภูเขา ลาดต่ำลงสู่อ่าวไทย ทางทิศใต้เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติดอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s