1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

            ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดคล้ายพระจันทร์เสี้ยว มีแม่น้ำไหลผ่านทางตอนใต้ของจังหวัด ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ที่ราบเรียบ หรือค่อนข้างราบเรียบ สลับกับลักษณะพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนกลางถึงตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่ ท้องที่อำเภอทรายมูล อำเภอเมืองยโสธร อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง จะพบสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มและที่ดอนอยู่ทั่ว ๆ ไป บริเวณเหล่านี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 125 – 150 เมตร มีความลาดชันอยู่ระหว่างน้อยกว่า 1 – 5 เปอร์เซ็นต์ และมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มต่ำสลับซับซ้อนของสันดินริมน้ำ ตะกอนลำน้ำเป็นแนวแคบ ๆ ไปตามแม่น้ำชี ซึ่งจะพบสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำขัง หรือหนองบึงอยู่ทั่ว ๆ ไป ส่วนทางตอนเหนือของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ และอำเภอเลิงนกทา มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบลูกคลื่นเขาและภูเขา ซึ่งติดต่อกับ เทือกเขาภูพาน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 150 – 200 เมตร มีความลาดชันระหว่าง 2 – 8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขา จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 200 – 370 เมตร ซึ่งมีทั้งที่เป็นลักษณะของเทือกเขาและเขาโดด ที่สำคัญได้แก่ ภูพริกน้อย ภูผักหวาน และภูสูง มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และมีแม่น้ำชีไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 110 กิโลเมตร ในท้องที่อำเภอเมืองยโสธร คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำชี ลำทวน ลำเซบาย ห้วยโพง ลำน้ำยัง และ ลำน้ำเล็ก ๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s