2.1. การปกครองและประชากร

 การปกครองและประชากร 

การปกครอง
2.1.1  อาณาเขต  จังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้
ทิศเหนือ                ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี
ทิศใต้                    ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด

2.1.2  โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ส่วนกลาง  ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด

1)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (และการปกครองท้องที่)   จังหวัดยโสธรมี          ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด  จำนวน  32  ส่วนราชการ  ประกอบด้วย  9  อำเภอ  (อำเภอเมืองยโสธร   อำเภอเลิงนกทา   อำเภอไทยเจริญ   อำเภอกุดชุม   อำเภอทรายมูล   อำเภอป่าติ้ว   อำเภอ                   คำเขื่อนแก้ว  อำเภอมหาชนะชัย  และอำเภอค้อวัง)   จำนวนตำบล  78  ตำบล   และ  885  หมู่บ้าน

2)  การบริหารราชการส่วนกลาง  จังหวัดยโสธร  มีส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัด  จำนวน  36 ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  จำนวน  7  แห่ง

3)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  88  แห่ง  แยกเป็น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง  เทศบาลเมือง  1  แห่ง  เทศบาลตำบล     13  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล  73  แห่ง

4)  องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด  จังหวัดยโสธรมีองค์กรเอกชนในหลายลักษณะเพื่อพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและอาชีพ  ได้แก่  มูลนิธิ  สมาคม  สโมสร  ชมรม  และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ซึ่งองค์กรที่เด่นชัด  และมีบทบาท  เช่น  หอการค้าจังหวัดยโสธร  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  เหล่ากาชาดจังหวัด  มูลนิธิรวมสามัคคี    และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ที่เป็นองค์กรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง  อาทิเช่น  กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่   อำเภอกุดชุม  กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ   อำเภอมหาชนะชัย   กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติยั่งยืน   อำเภอค้อวัง   ซึ่งจะผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ส่งต่างประเทศ และมีกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปต่างๆ

2.2  ประชากรและโครงสร้างประชากร

1)  ประชากร  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2551  จังหวัดยโสธรมีประชากรทั้งสิ้น  539,284  คน  โดยเป็นชาย   270,801  คน  และหญิง  268,483  คน  เป็นประชากรในเขตเทศบาล  55,679  คน  และอยู่นอกเขตเทศบาล  483,605  คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  141,941  ครัวเรือน  โดยเป็นครัวเรือนในเขตเทศบาล  18,339  ครัวเรือน  และครัวเรือนนอกเขตเทศบาล  123,602  ครัวเรือน  มีอัตราการเพิ่มธรรมชาติเฉลี่ยร้อยละ  0.45   ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  130  คน / ตารางกิโลเมตร

2)  โครงสร้างประชากร จังหวัดยโสธรมีประชากร  539,284  คน  แยกเป็นวัยช่วงต่าง ๆ  ดังนี้
–  วัยเด็ก  (0 -14  ปี)  จำนวน  106,317   คน  (ร้อยละ  19.71)
–  วัยการศึกษาภาคบังคับ  (5-19   ปี)  จำนวน  116,664  คน   (ร้อยละ  21.63)
–  วัยแรงงาน  (15 – 60  ปีเต็ม)  จำนวน  373,396   คน  (ร้อยละ  69.24)
–  วัยเฉลี่ยทำงานมีรายได้  (20-60  ปีเต็ม) จำนวน   332,225  คน  (ร้อยละ  61.60)
–  วัยสูงอายุ  (60  ปีเต็มขึ้นไป)  จำนวน  59,571  คน  (ร้อยละ  11.05)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s