2. ปัญหาคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน

จากการสำรวจข้อมูล  กชช.2 ค  ปี  2552  (ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน)  จำนวน  31  ตัวชี้วัด   และตามข้อมูล  จปฐ. ปี  2552   จำนวน  42  ตัวชี้วัด    สรุปสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนเป็นจำนวนหมู่บ้านและจำนวนครัวเรือน   ดังนี้
1 การสำรวจข้อมูล  กชช. 2 ค  ปี  2552   ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลการพัฒนาและสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน   ในจำนวน  885  หมู่บ้านที่สำรวจ  มีจำนวน  31  ตัวชี้วัด  พบว่าไม่มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ  1   (บ้านพัฒนาล้าหลัง)  แต่อย่างใด (ตัวชี้วัดตกเกณฑ์  11-31  ตัวชี้วัด)  มีหมู่บ้านที่เร่งรัดพัฒนาอันดับ  2 (บ้านพัฒนาปานกลาง)  จำนวน  100  หมู่บ้าน     (ตัวชี้วัดตกเกณฑ์  6-10  ตัวชี้วัด)   และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ  3  (บ้านพัฒนาก้าวหน้า)   จำนวน  785  หมู่บ้าน  (ตัวชี้วัดตกเกณฑ์  0-5  ตัวชี้วัด)  
โดยปัญหา (ตัวชี้วัด) ที่หมู่บ้านมีปัญหามาก / ตกเกณฑ์จำนวนมาก  ได้แก่  
1) ปัญหาด้านสุขภาพขาดการแข่งขันการกีฬา / ออกกำลังกาย   จำนวน                  402  หมู่บ้าน   
2) ปัญหาการเรียนรู้โดยชุมชน  จำนวน  370   หมู่บ้าน   
3) ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน  จำนวน  324   หมู่บ้าน    
4) ปัญหาคุณภาพของดิน   จำนวน  270   หมู่บ้าน  
5) ปัญหาผลผลิตจากการทำเกษตรอื่น ๆ  จำนวน  186   หมู่บ้าน  
6) ปัญหาการได้รับการศึกษา (ต่อ)   184   หมู่บ้าน  
7) ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร  จำนวน  145  หมู่บ้าน   ส่วนหมู่บ้านมีปัญหาน้ำกิน         มีจำนวน   17  หมู่บ้าน  และมีปัญหาน้ำใช้   มีจำนวน   18  หมู่บ้าน

2  การสำรวจข้อมูล  จปฐ. ปี  2552   ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลการพัฒนาและปัญหาคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนในระดับครัวเรือน   ในจำนวน  100,146   ครัวเรือน   มีจำนวน  42  ตัวชี้วัด   พบว่ามีตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์  จปฐ. 16 ตัวชี้วัด  โดยตัวชี้วัดที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์จำนวนมาก  ได้แก่

1) ปัญหาครัวเรือนได้กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ   จำนวน   4,758   ครัวเรือน              
2) ปัญหาครัวเรือนไม่มีความรู้การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม  จำนวน  680  ครัวเรือน    
3) ปัญหาคนในครัวเรือนติดสุรา   จำนวน  564   ครัวเรือน 
4) ปัญหาครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ  จำนวน  267  ครัวเรือน   
สำหรับในเรื่องมีรายได้เฉลี่ยของประชาชน พบว่ามีรายได้เฉลี่ย  42,818  บาท  ต่อคนต่อปี   ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  23,000   บาทต่อปี / คน   มีจำนวน  99,434  ครัวเรือน    หรือร้อยละ 99.29  ของจำนวนครัวเรือนที่สำรวจทั้งหมด  และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์   (ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี)  มีจำนวน  712   ครัวเรือน   หรือร้อยละ  0.71  ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำสะอาดดื่มเพียงพอตลอดปี   จำนวน 84  ครัวเรือน  และครัวเรือนที่ไม่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี   จำนวน  35  ครัวเรือน

สรุปสถานการณ์ในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง   มีสถานศึกษาเพียงพอ   บุคลากรในพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย   สถานบริการสาธารณสุขมีเพียงพอ  สังคมมีความสงบ  มีแรงงานจำนวนมาก  มีโครงสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวก         มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ    ส่วน
จุดอ่อน
   ประชาชนขาดการศึกษาต่อเนื่อง  คุณภาพการศึกษาในระบบยัง    ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ   บุคลากรทางการแพทย์ / สาธารณสุขมีน้อย  ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยไม่ดี   มีโรคสำคัญแพร่ระบาด   คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์  จปฐ. ตกเกณฑ์หลายตัวชี้วัด   มีครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า  23,000  บาทต่อคนต่อปี  จำนวน  712  ครัวเรือน   ประชาชนมีหนี้สินมาก   มีการอพยพแรงงานมาก   แรงงานขาดทักษะและวินัย   ปัญหาสตรีและเด็ก    คนพิการ   มีผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นภาระต้องดูแล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s