4. ปัญหาความต้องการจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอทุกอำเภอ

1) แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคตื้นเขิน
2) การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านตำบลไม่สะดวก
3) การว่างงานตามฤดูกาลและการอพยพแรงงาน
4) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์   และมีสารพิษจากปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชตกค้าง
5) ผลผลิตการเกษตร  เช่น  ข้าวหอมมะลิ  มันสำปะหลัง  ยังอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ำ
6) ขาดตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตออกมา
7) แรงงานขาดทักษะในการประกอบอาชีพ
8) สังคมในหมู่บ้านชุมชนมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น   เป็นภาระที่ต้องดูแล
9) ทัศนคติและค่านิยมของประชาชนในพื้นที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมที่เป็นวัตถุนิยม   ฟุ่มเฟือย
10) พื้นที่หลายแห่งประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยซ้ำซาก
11) ประชาชนมีรายได้น้อย  มีหนี้สิน
12) การบุกรุกป่า  ถางป่า
13) มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในบางพื้นที่
14) สถาบันครอบครัวยังอ่อนแอ   ปัญหาเด็กเยาวชน
15) แหล่งท่องเที่ยวทรุดโทรมและขาดการพัฒนา

ทิศทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ

ทุกอำเภอได้ประมวลปัญหาและความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน   โดยทิศทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอแต่ละอำเภอจะให้เป็นเมืองน่าอยู่   มีเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี   เศรษฐกิจแบบพอเพียง   เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย   การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและมุ่งการเป็นเกษตรอินทรีย์

แผนงานโครงการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
ทุกอำเภอได้จัดทำโครงการ / งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอจำนวนมาก    เพื่อแก้ไขปัญหาโดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอำเภอ   เพื่อให้จังหวัดจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s