ข้อสอบแบบ อัตนัย 5 ข้อ

1. สินค้าทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐทรัพย์มีลักษณะที่สําคัญคือ?

……………………………………………………………..

2. ทรัพยากร (Resources) แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย

…………………………………………………………………

3. ปัจจัยการผลิต มีกี่ประเภท เเละประกอบด้วยอะไรบ้าง?

………………………………………………………..

4. รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงทางเศรษฐกิจเพราะอะไร

………………………………………………………………….

5. ต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) หมายถึง?

……………………………………………………………………..

เฉลย

1. ตอบ   เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สนองความต้องการของมนุษย์ได้  มีจํานวนำ กัด จึงเป็นสิ่ง
ที่มีราคา  สามารถถือเป็นเจ้าของได้  สามารถนามาแลกเปลี่ยนกันได้

2. ตอบ   ทรัพยากรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง จํานวนประชาชนและคุณภาพของประชาชน ซึ่งทรัพยากรมนุษย?
เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์ได้แก่ ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่น ป่าไม้แร่ธาตุฯลฯ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

3. ตอบ  มี 4ประเภท เเละประกอบไปด้วย

1. ทุน Capital หมายถึง เงิน  เครื่องจักร
2. ที่ดิน Land หมายถึง แหล่งผลิตหรือทรัพยากรที่อยู่บนดิน ใต้ดิน และเหนือพื้นดิน
3. แรงงาน Labour หมายถึง แรงงานของมนุษย์
4. การประกอบการ Enterpreneurship หมายถึง ผู้ผลิตผู้ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ

4. ตอบ  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้  ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

5. ตอบ มูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสียโอกาสไปในการเลือกทำกิจกรรมอย่างหนึ่งและไม่ได้ทำกิจกรรมอื่นในเวลาเดียวกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s